دسته:تایمینگ

cycle

سیکل و تایمینگ

  مقدمه “cycle” بیانگر یک سکانس کامل از عملکرد موتور است برای تولید توان مکانیکی.این...