لیست موتورهای mtu

  • کاتالوگ موتور  ۱۲V 4000 G73 و  ۱۶V 4000 G73 . دانلود
  • کاتالوگ موتور  ۱۲V 4000 G21R و  ۱۲V 4000 G41R. دانلود
  • کاتالوگ موتور  ۸V 2000 M40A و ۸V 2000 M40B . دانلود
  • کاتالوگ موتور  ۱۲V 2000 M40A و  ۱۲V 2000 M40B. دانلود
  • کاتالوگ موتور  ۱۲V 2000 M41A و  ۱۲V 2000 M41B . دانلود
  • کاتالوگ موتور  ۱۶V 2000 M40A و   ۱۶V 2000 M40B . دانلود
  • کاتالوگ موتور  ۱۶V 2000 M41A و  ۱۶V 2000 M41B . دانلود
  • کاتالوگ موتور ۱۲V 2000 G23/43/63/83 . دانلود
  • کاتالوگ موتور ۱۶V 2000 G23/43/63/83 . دانلود
  • کاتالوگ موتور ۱۸V 2000 G63/83 . دانلود